Certificaten

GMP+

De GMP-regeling dierenvoedersector is opgezet voor de handel, productie, op & overslag en het transport van mengvoeders, voedermiddelen, en voormengsels. Het doel van de GMP-code is producten en diensten voort te brengen, op een wijze die in hoge mate waarborgt dat leveranciers van deze producten en diensten voldoen aan de eisen in wet- en regelgeving, verband houdende met de veiligheid voor mens, dier en milieu (basiskwaliteit) en aan de additionele eisen die overeengekomen zijn met klanten/ afnemers (dit kunnen ketenpartijen zijn in de dierlijke productieketen in het kader van IKB-regelingen van de vee-, vlees-, eieren- en IKM -regeling in de zuivelsector of aanvullende kwaliteitsregelingen).

Het zelf door de ondernemer, via een kwaliteitsborgingsysteem, aantoonbaar maken dat basiskwaliteit wordt gewaarborgd is de basis voor de integrale ketenbeheersing (IKB) in de veehouderijsectoren. Dierenvoeders, geleverd door GMP-gecertificeerde ondernemers, zijn een voorwaarde in IKB programma’s voor de verschillende diersectoren. De aandachtsvelden van basiskwaliteit in het kader van de GMP-regeling dierenvoedersector zijn het beheersen van:
omgang met toevoegingsmiddelen en gemedicineerde voormengsels; gehalten van ongewenste stoffen en producten;
hygiënisch werken (beheersing bacteriologische gesteldheid).

De GMP-code is geformuleerd volgens de systematiek van de ISO-9001:1994. De teksten van de ISO-9001 zijn aangepast door aanvullingen en beperkingen in de tekst te verwerken. Specifieke voorschriften voor onderscheidenlijke activiteiten zijn opgenomen in aanvullende GMP-codes die complementair aan deze algemene code zijn. Producenten van en handelaren in mengvoeders, voormengsels en voedermiddelen dienen voor de op- en overslag- en transportactiviteiten die zij zélf uitoefenen bovendien te voldoen aan de bepalingen in de aanvullende GMP-codes voor op- en overslag respectievelijk transport. De ondernemer dient aantoonbaar te maken dat alle verrichtingen die worden uitgevoerd en waarvoor een aanvullende GMP-code bestaat, an de GMP-regeling voldoen. Indien een onderneming meerdere bedrijfseenheden heeft, dienen deze alle over een GMP-certificering te beschikken, tenzij vanuit deze bedrijfseenheid geen producten of diensten aan veehouders in lidstaten waar een GMP-regeling van toepassing is worden aangeboden dan wel afgeleverd. Ook ingeval een ondernemer vanuit verschillende rechtspersonen op een zelfde locatie producten of diensten aanbiedt, dienen de verrichtingen van alle betreffende rechtspersonen onder de GMP-regeling gebracht te worden.
Deze GMP-code sluit aan bij de HACCP -(Hazard Analysis of Critical Control Points) -benadering. Bij HACCP worden alle schakels in het voortbrengingsproces geanalyseerd en worden de potentiële gevaren (hazards) voor productkwaliteit en -veiligheid geïdentificeerd en beschreven. Alle mogelijke risico’s voor productkwaliteit en -veiligheid moeten adequaat via opgestelde procedures en instructies worden beheerst. Alle elementen met betrekking tot de voortbrenging van dierenvoeders die de veiligheid van mens, dier en milieu beïnvloeden, zijn geïnventariseerd en worden beheerst volgens de voorwaarden in deze code. (Bron: ref naar de GMP-code van Productschap Diervoeder © en van OVOCOM ©)

VKL

Wat is het: De norm VoedselKwaliteit Loonwerk (VKL) is een norm op het gebied van voedselveiligheid in het agrarisch loonwerk in alle gewassen. VKL dekt voor agrarisch loonwerk alle eisen uit de voedselveiligheidscertificaten akkerbouw af en ook de voedselveiligheidseisen uit GlobalGap. Voor wie: De norm VoedselKwaliteit Loonwerk (VKL) is primair bedoeld voor alle bedrijven in Nederland die agrarisch loonwerk verrichten. Waarom: De norm VKL heeft als primair doel de voedselkwaliteit te waarborgen door te voorkomen dat activiteiten die loonbedrijven uitvoeren, schade kunnen toebrengen.